top of page

TÀI LIỆU

Phật Pháp

​Căn bản giáo lý đạo Phật, học theo bậc, theo chương trình do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ban hành.

 

Oanh Vũ có các bậc Sơ sanh, Mở mắt, Chân cứng, Cánh Mềm, Tung bay.

 

Thiếu học theo các bậc Hướng Thiện, Sơ Thiện, Trung Thiện, Chánh Thiện.

Dấu đi dường

Ký hiệu đi đường thường dùng trong trò chơi GĐPT, để luyện tập óc quan sát.

Nút dây

Kỹ năng thắt gút/nút dây, tiện lợi cho cắm trại, và ứng dụng trong cuộc sống. 

Bài hát sinh hoạt

Các bài hát sinh hoạt thanh thiếu niên, dùng trong sinh hoạt GĐPT.

Truyền tin

Căn bản truyền tin và mật thư dùng trong GĐPT, nhằm đào luyện óc phán đoán, nhanh nhạy, tìm tòi.

bottom of page