top of page

MỞ MT

SƠ SANH

CHĂN CNG

TUNG BAY

Với châm ngôn Hoà-Tin-Vui, các em Oanh Vũ (7-12) được các anh chị chăm sóc và hướng dẫn học tập và vui chơi

 

Châm ngôn

Hòa - Tin -Vui

3 Điều luật

Em tưởng nhớ Phật

Em kính mến​ cha mẹ và thuận thảo với anh chị em

Em thương người và vật

Tuổi mới lớn, các em Thiếu (13-17) sẽ được rèn luyện phát triển từ thể chất đến tinh thần theo châm ngôn Bi-TRÍ-DŨNG

 

 

Châm ngôn

Bi - Trí - Dũng

5 Điều luật

Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện

Phậ​t tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống

Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật

Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nêi êến việc làm 

Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên dường đạo

Chương trình tu học theo bậc

OANH VŨ

THIÊU

Chín chắn nhưng nhiệt thành với các em nhỏ, tha thiết muốn đóng góp vào công cuộc "Đào luyện các em thành Phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo", các bạn thanh niên sẽ tham gia tổ chức các sinh hoạt cho các em, tham gia các công việc từ thiện xã hội

THANH

CẢNH MM

bottom of page